Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

Звіт про проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги догляду вдома

Дата: 30.09.2021 14:29
Кількість переглядів: 2388

Звіт

про проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги догляду вдома

комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»

Розівської селищної ради Запорізької області

 

           Відповідно до п.8 ст.13 Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 р. № 2671-VIII, «Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» від 01.06.2020 р. № 449, розділу VIII «Державного стандарту догляду вдома» від 13.11.2013 р. № 760 та з метою оптимізації та удосконалення діяльності, підвищення рівня професійної компетенції персоналу, виявлення та вирішення проблем, що гальмують розвиток надання соціальних послуг, що надаються відділенням соціальної допомоги вдома, на виконання наказу від 11.01.2021 року № 21-ОД з 11.01.2021 р по 30.06.2021 р була проведена внутрішня оцінка якості соціальної послуги догляду вдома.

            При комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Розівської селищної ради  функціонують  такі структурні підрозділи:

 • відділення соціальної допомоги вдома;
 • відділення денного перебування;
 • відділ надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді.

Для  проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг були здійснені наступні заходи:

 • призначено відповідального за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг та розроблення анкет, опитувальників для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг, їх заповнення;
 • затверджено склад комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг,  до складу якої включені працівники  центру, отримувачі  соціальної послуги догляду вдома;
 • директором затверджено  порядок проведення внутрішньої оцінки якості  соціальної послуги догляду вдома;
 • затверджено план засідань комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг.

          Для проведення внутрішньої оцінки якості надання  соціальної послуги  догляду вдома застосовувалися показники якості соціальної послуги догляду вдома, наведені  у додатку 4 Державного стандарту догляду вдома.

Центр надання соціальних послуг використовував такі методи оцінки:

- опитування/анкетування отримувачів соціальних послуг з оцінювання ефективності соціального обслуговування у відділенні соціальної допомоги вдома, шляхом відвідування підопічних вдома з метою отримання  відгуків стосовно організації послуги догляду вдома, співбесіди, телефонне опитування. В опитуванні взяли участь 152 отримувачі  соціальної послуги догляду  вдома;

- анкетування з оцінювання ефективності роботи соціальних робітників у відділенні соціальної допомоги вдома.

- спостереження за процесом надання соціальних послуг.

         Оцінка якості соціальних послуг визначається  із застосуванням шкали оцінки якісних  та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

При проведенні внутрішньої  оцінки якості надання соціальної послуги  догляду вдома застосовувались показники якості соціальної послуги :

адресність та індивідуальний  підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, зручність, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

         Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян  визначено індивідуальні потреби  у  соціальних послугах. Особові справи                   підопічних ( 100%)   містять  індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома,  що відповідає визначеним  індивідуальним потребам отримувачів  соціальної послуги. У всіх справах  проведено  повторне визначення індивідуальних потреб та здійснюється перегляд індивідуальних планів  один раз на півроку.

         Результативність: згідно проведеного опитування, в тому числі і телефонного,  100% опитаних підопічних задоволені соціальною послугою догляд вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані  отримувача  соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась. 2,6% опитаних бажають розширення видів соціальних послуг,  які, як вони вважають,  найбільше відповідають їхнім потребам  та життєвій ситуації. Зокрема, це ремонт житлових приміщень.

         Спостереження за процесом надання соціальної послуги догляду вдома відбувається шляхом планових чи позапланових (оперативних) перевірок роботи соціальних робітників на дільниці, які фіксуються в актах перевірки роботи, телефонного опитування, проведення співбесід з отримувачами  соціальної послуги догляду вдома. Так, на звітний період:

 • планові перевірки (14), спостереження за процесом надання соціальної послуги догляду вдома (0), які затвердженні графіком перевірок соціальних робітників на дільницях на кожний місяць, що забезпечує систематичність  й виключає дублювання перевірок;
 • оперативні перевірки (фактично складають 3) здійснювалися у випадку  виникнення непорозумінь  між персоналом  й отримувачами соціальної послуги догляду вдома та проводилися з метою перевірки відомостей про порушення та урегулювання конфліктних ситуацій між учасниками процесу надання соціальної послуги. Скарги, у передбачені законодавством терміни розглянуто, урегульовано та задоволено.

            Заохочені премією відповідальні працівники згідно Положення про преміювання працівників центру надання соціальних послуг.  

         Внутрішній  моніторинг якості надання соціальної послуги догляду вдома  –  проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

          Своєчасність:  рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймаєься Розівською селищною радою в терміни відповідно до  чинного законодавства на підставі оцінки визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг здійснюється протягом  5 календарних днів з дати  звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника.

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання  соціальної послуги догляду вдома. Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома соціальним працівником (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби). Надалі повторне визначення індивідуальних потреб  отримувача  соціальної послуги  вдома здійснюється  один раз на півроку.

         Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги  догляду вдома укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки  та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

            Доступність та відкритість: розташування  центру є вдалим, приміщення  знаходиться в центрі селища але без транспортного сполучення.  Кабінети відділень  знаходяться в одноповерховій будівлі, що є зручним для громадян з особливими потребами. Наявний пандус, кнопка виклику. На всіх дверях розташовані таблички з написом  назви кабінету/посадової особи. В коридорі оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, порядок подання і розгляду скарг, графік особистого прийому громадян, графік «гарячої» телефонної лінії тощо. Відповідно до Державного стандарту догляду вдома розроблені та роздані підопічним пам’ятки із змістом соціальної послуги догляду вдома, інформаційні картки соціальної послуги догляду вдома, виготовлені трифлети з детальною інформацією щодо організації, умов та порядку надання соціальних послуг. Наявні 10 статей в місцевій районній газеті, інформації на сайті Розівської селищної ради та на офіційній сторінці центру у фейсбуці.

           Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу та згідно проведених опитувань, в т.ч. по телефону, отримувачі соціальної послуги догляду вдома  задоволені роботою соціальних робітників. Працівники центру надання соціальних послуг ввічливо та коректно ставляться до підопічних громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків,  зберігають в  таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов’язків  (п 3.1 розділу III Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не було.

          Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до   законодавства з урахуванням спеціалізації. Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80» «Соціальні послуги». Всі працівники відділення соціальної допомоги вдома  ознайомлені з посадовими інструкціями та з правилами внутрішнього  трудового розпорядку.

         В особовій справі працівників містяться документи про освіту державного зразка. Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляд. Кожної другої середи проводяться оперативні наради, на яких проходить ознайомлення соціальних робітників з законодавством у сфері надання соціальних послуг, проводиться аналіз проведеної  роботи.

         Соціальні робітники в основному забезпечені необхідним обладнанням та інвентарем. Велосипеди,  які   перебувають  в  їх користуванні, знаходяться в робочому стані.

         Зручність: Визначається шляхом аналізу наявних можливостей для громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, обирати зручний для них час отримання соціальної послуги, врахування інтересів та потреб отримувача соціальної послуги під час її надання тощо – надавачі послуг намагаються організовувати свою діяльність так, щоб адаптувати свої послуги до ритму життя отримувачів послуг, а також враховувати потреби отримувачів.

         Всі звернення щодо отримання соціальної послуги догляду вдома задоволені 100%.

         Моніторинг якості надання соціальної послуги догляду вдома здійснюється  один раз на рік згідно графіка моніторингу якості надання соціальних послуг.

Комісія з оцінки якості соціальних послуг  працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання  соціальних послуг установою, проведено опитування, проаналізовано отримані дані. За результатами були визначені заходи для покращення стану надання  соціальних послуг.

         Засідання комісії оформлені  протоколами 100%. Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома  визначалася із  застосуванням шкали оцінки  якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг

( узагальнювались статуси, які переважали ).

 

Показники якісні

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 Адресність та

індивідуальний підхід

«добре»

-

-

Результативність

«добре»

-

-

Своєчасність

«добре»

-

-

Доступність

«добре»

-

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

 

«добре»

-

-

Професійність

-

«задовільно»

-

 

 

Показники кількісні

 

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до

100%

Кількість скарг та

результат їх розгляду

«добре»

-

-

 

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Кількість задоволених

звернень про отримання

соціальної послуги

догляду вдома

«добре»

-

-

Кількість соціальних

працівників, які

пройшли атестацію

-

-

«незадовільно»-

 

 

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

 

«добре»

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 

Згідно шкали оцінки  якісних та кількісних показників соціальної послуги догляду вдома показники відповідають  встановленому рівню – «Добре».

         31 березня 2021 року наказом № 36-ОД створена мультидисциплінарна команда, до складу якої увійшли завідувач відділення соціальної допомоги вдома, соціальний працівник, соціальні робітники, сестра медична, перукар.

Заплановані заходи

для покращення роботи відділення соціальної допомоги вдома

 центру

 • підвищити рівень кваліфікації соціальних працівників протягом  2021-2022 року;
 • підвищити рівень кваліфікації соціальних робітників за допомогою навчальних семінарів, тренінгів, ознайомлення із законодавчими актами у сфері соціального обслуговування;
 • в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділення соціальної допомоги вдома в частині забезпечення соціальних робітників спецодягом, господарськими сумками та засобами захисту, велосипедами;
 • продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян  та осіб з обмеженими  фізичними можливостями, які опинилися в складних життєвих обставинах з метою надання  їм необхідної допомоги;
 • своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання  соціальної послуги, в частині їх перегляду; забезпечувати оформлення  відповідно вимог законодавства;
 • проводити відповідну роботу з соціальними робітниками щодо підвищення якості соціального обслуговування отримувачів послуг;
 • проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг;
 • підтримувати в актуальному стані інформаційний стенд;
 • продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців району з питань роботи відділення соціальної допомоги вдома, соціального захисту населення (субсидії, пільг, державної допомоги сім'ям);

-       виготовити інформаційні листівки щодо ознайомлення з організацією надання соціальних послуг, заходами, що складають зміст соціальної послуги догляду вдома, умовами та порядком їх надання;

 • продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів надання соціальних послуг, встановлених у Державному стандарті догляду вдома.

 

 

 

 

 

               Завідувач відділення

               соціальної допомоги вдома                      Лілія ОВСЯНІКОВА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь