Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

ПОРЯДОК доступу до публічної інформації у Розівській селищній раді Розівського району Запорізької області

Дата: 05.05.2021 13:50
Кількість переглядів: 342

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
30 жовтня  2019 року № 60


ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації  у Розівській селищній раді

Розівського району Запорізької області

І. Загальні положення

1.Цей Порядок визначає організацію роботи відповідальної особи по забезпеченню права громадян до публічної інформації у Розівській селищній раді Розівського району Запорізької області (далі- селищній раді), створення для цього умов, порядок реєстрації такої інформації, оприлюднення та її зберігання. Він також визначає порядок роботи із службовою інформацією та публічною інформацією з обмеженим доступом, а також організацію доступу до інформації про особу.

2. Порядок розроблений відповідно до  Закону України « Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної  інформації», Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні».

ІІ. Публічна інформація селищної ради

          1.В селищній раді утворюються наступні види інформації:

1) правова інформація – це інформація, яка міститься в актах законодавства, дорученнях та нормативно-правових актах;

2) інформація про фізичну особу – це інформація про депутатів селищної ради, членів виконавчого комітету селищної ради, працівників апарату селищної ради та його керівного складу;

3) інформація з обмеженим доступом – службова, конфіденційна, таємна;

4) інші види інформації – інформація, яка міститься в розпорядчих актах, дорученнях, протоколах,  листах, інформаціях надісланих до центральних органів влади, місцевих органів влади, інших суб’єктів і отримана від них та внутрішніх документах, створених у процесі діяльності селищної ради як розпорядника інформації.

 2. Запит на інформацію – це прохання особи  до Розівської селищної ради надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

3. До публічної  інформації  селищної  ради відноситься  інформація, що створена в процесі виконання владних повноважень селищною радою, її виконавчим комітетом, постійними  депутатськими комісіями, селищним головою та посадовими особами, а саме:

1) проєкти рішень селищної ради;

2) проєкти рішень виконавчого комітету;

3) рішення сесії селищної ради;

4) рішення постійних депутатських комісій селищної ради;

5) рішення виконавчого комітету селищної ради;

6) розпорядження селищного голови з основної діяльності;

7) інформація про обсяг бюджетних коштів;

8) режим (план) роботи Розівської селищної ради,

9) регламент виконавчого комітету селищної ради;

10) інша інформація, передбачена Законом Україним « Про доступ до публічної інформації».

ІІІ. Доступ до засідань колегіальних органів селищної ради

До засідань колегіальних органів селищної ради відносяться:

сесійні засідання депутатів селищної ради;

засідання постійних депутатських комісій;

засідання виконавчого комітету селищної ради.

Повідомлення про проведення засідання колегіального органу селищної ради та перелік основних питань, які будуть розглядатися на них, оприлюднюються на   офіційному веб-сайті селищної ради в мережі Інтернет та на інформаційних дошках не пізніше ніж за три робочі  дні до його проведення.

В повідомленні в обовязковому порядку дається інформація про місце проведення засідання та його початок.

Бажаючі взяти участь у засіданні колегіального органу, повідомляють керівника колегіального органу не пізніше двадцяти чотирьох години до його початку усно або письмово.

Всі повідомлення які надійшли від громадян до колегіального органу про намір прийняти участь в його засіданні реєструються із зазначенням дати та часу надходження.

 Керівник колегіального органу розглядає повідомлення що надійшли і у відповідності до кількості місць у приміщені де буде проходити засідання, приймає рішення про участь громадян у засіданні колегіального органу про що надсилає їм повідомлення не пізніше  дванадцяти годин до початку засідання.

  Громадяни питання яких будуть розглядатися на засіданні колегіального органу мають переважне право бути на такому засіданні.

ІVПорядок забезпечення доступу до публічної інформації

        1. Доступ до публічної інформації забезпечується шляхом оперативного оприлюднення інформації на інформаційних стендах в приміщенні селищної ради та на офіційному сайті селищної ради в мережі Інтернет, а також шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

2. Оприлюднення публічної  інформації щодо громадського обговорення та прийняття  регуляторних актів здійснюється у відповідності до вимог Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3.Обов’язковому оприлюдненню в будь-який спосіб підлягає інформація:

1) про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрямки діяльності та фінансові ресурси селищної ради;

2) нормативно - правові  акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних), проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація про нормативно- правові засади діяльності;

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються у селищній раді;

4) порядок складання та подання запиту на інформацію, оскарження рішень селищної ради, дій чи бездіяльності;

5) про систему обліку, види інформації, яка зберігається у селищній раді;

6) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;

7) плани проведення та порядок денний відкритих засідань колегіальних органів;

8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки;

9) загальні правила роботи та внутрішнього розпорядку виконкому та посадових осіб селищної ради;

10) про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси, або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень селищної ради;

11) звіти, у тому числі щодо задоволення  запитів на публічну інформацію;

12) прізвище, ім’я, по батькові, службові номери засобів зв’язку керівника та його заступників, керівників структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів.

13) графік прийому громадян;

14) місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів  зв’язку, адреса електронної пошти селищної ради;

15) вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

16) перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

17) перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ, організацій, що перебувають в оперативному управлінні селищної ради;

18) систему обліку, види інформації, якою володіє селищна рада.

4.  Інформація, передбачена п.п.3-10 п.3. розділу  другого цього Положення та інформація, визначена  пунктом 3 цього розділу Положення підлягає обов’язковому оприлюдненню не пізніше п’яти  робочих днів з дня затвердження документа. Проєкти рішень виконавчого комітету та сесій селищної ради оприлюднюються не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття згідно ч.3 ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

5.  Невідкладному оприлюдненню підлягає будь – яка інформація про загрозу життю, здоров’ю  та/або майну осіб, а також про заходи, які застосовуються в зв’язку з цим.

V. Службова інформація.

1.У відповідності до пункту 3, частини 1, статті 6, Закону України «Про доступ до публічної інформації», службова інформація належить до публічної інформації з обмеженим доступом.

2.До службової інформації селищної ради належать: документи які містять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, акти,  протоколи нарад при селищному голові, його доручення, а також документи які містять конфіденційну інформацію про фізичну особу.

3.Документам, що містять інформацію, яка відноситься до службової  присвоюється гриф «для службового користування».

4. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше та якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше.

5.Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб  та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

6.Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону України « Про запобігання корупції», крім відомостей, зазначених в абзаці четвертому частини першої статті 47 вказаного Закону.

7.Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої не обмежений.

                   VІ. Порядок доступу до інформації про особу

         1. Доступ до інформації про особу здійснюється в порядку, визначеному статтею 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. Не допускається збирання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я , а також адреса, дата і місце народження, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України.

3.  В разі, якщо запитувач хоче отримати інформацію про документ, в якому міститься конфіденційна інформація про іншу фізичну особу, відповідальна особа з питань запитів на інформацію звертається до цієї фізичної особи про надання згоди на оприлюднення такої інформації або надає інформацію, доступ до якої не обмежений. Якщо від  фізичної особи надходить згода на надання про неї інформації з обмеженим доступом, запитувачу надається відповідна інформація.

VIIПорядок реєстрації документів селищної ради

1.  Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться в селищній раді, підлягають обов’язковій реєстрації в системі обліку.

2.  Система обліку документів ведеться в обсягах, передбачених статтею18 Закону України « Про доступ до публічної інформації».

3.  Реєстрацію документів в системі обліку проводять працівники  апарату селищної ради, головний спеціаліст загального відділу з питань діловодства, звернень громадян та забезпечення діяльності виконавчого комітету селищної ради, відповідальний за діловодство.

VIII. Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації

Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в селищній раді здійснюється згідно розпорядження селищного голови від 01.10.2019 №47 «Про затвердження Порядку опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Розівській селищній раді Розівського району Запорізької області».

 

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих

органів селищної ради                                                              Олена ТИСЛИЦЬКА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь