Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

ПОРЯДОК НАДАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ЗНИЩЕННІ ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА ЗАТВЕРДЖЕНО ПОСТАНОВОЮ КМУ ВІД 30 ТРАВНЯ 2023 № 600

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 травня 2023 р. № 600

ПОРЯДОК
надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна та її використання відповідно до Закону України “Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України” (далі - Закон).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі, інших законах та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актах.

2-1. Подання особою, яка є власником знищеного об’єкта нерухомого майна, заяви про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна, визначеного згідно з підпунктом “а” пункту 4 частини першої статті 1 Закону, в електронній формі здійснюється з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема мобільного додатка Порталу Дія (Дія), за умови, що право власності такої особи на зазначений знищений об’єкт нерухомого майна зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та підтверджено відповідними відомостями з нього.

У разі коли власником об’єкта нерухомого майна є недієздатна особа, особа, дієздатність якої обмежена, або особа, яка не досягла 18-річного віку, подання заяви про надання компенсації здійснюється одним з її законних представників.

Відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання та використання коштів з такого рахунка у випадку, передбаченому абзацом другим цього пункту, здійснюється законним представником від імені та в інтересах недієздатної особи, особи, дієздатність якої обмежена, або особи, яка не досягла 18-річного віку.

У разі коли недієздатна особа, особа, дієздатність якої обмежена, або особа, яка не досягла 18-річного віку, є співвласником об’єкта нерухомого майна, подання заяви на отримання компенсації або заперечень щодо отримання компенсації іншим співвласником в її інтересах, здійснюється одним з її законних представників.

Подання заяви у випадках, передбачених абзацами другим та четвертим цього пункту, здійснюється виключно в паперовій формі у порядку, передбаченому пунктом 9 цього Порядку.

{Порядок доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ 39 від 16.01.2024}

3. Джерелами фінансування компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна (далі - компенсація) є кошти, визначені статтею 13 Закону.

4. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань у Казначействі та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

5. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.

Подання та розгляд заяви

6. Для отримання компенсації заявник подає до Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна (далі - Комісія), уповноваженої розглядати заяви на відповідній території, заяву.

До заяв про надання компенсації прирівнюються подані громадянами України до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі - Реєстр пошкодженого та знищеного майна), до набрання чинності Законом інформаційні повідомлення про знищення об’єктів нерухомого майна відповідно до підпунктів 1 і 2 пункту 3 статті 15 Закону.

7. Подаючи заяву, отримувач компенсації бере на себе зобов’язання здійснювати заходи щодо мінімізації негативного впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище під час виконання будівельних робіт, перелік яких наведено у додатку 1.

8. Заява про надання компенсації подається до Комісії за вибором заявника:

в електронній формі - засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

у паперовій формі - через центр надання адміністративних послуг, орган соціального захисту населення або нотаріуса.

9. Адміністратор центру надання адміністративних послуг, посадова особа органу соціального захисту населення або нотаріус у день звернення особи з метою подання заяви та переліку документів, передбачених частиною сьомою статті 4 Закону:

1) встановлює особу та повноваження її представника (у разі подання звернення представником);

2) заповнює заяву (з переліком документів, які додаються до заяви) засобами Порталу Дія;

3) роздруковує зареєстровану заяву, інший документ (за бажанням особи) та забезпечує її підписання отримувачем компенсації;

4) видає заявнику примірник зареєстрованої заяви із зазначенням реєстраційного номера заяви та цифрового коду.

10. Заявник, який подає заяву в електронній формі:

1) встановлює мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному носії, критерії якого підтримують його використання (у разі подання заяви через мобільний додаток Порталу Дія (Дія), та проходить електронну ідентифікацію та автентифікацію;

2) відкриває поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування компенсації (далі - спеціальний рахунок) в одному з банків України, з яким Мінцифри укладено відповідний договір електронної інформаційної взаємодії (далі - банк), та перевіряє номер спеціального рахунка (за стандартом IBAN) для виплати компенсації, інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному додатку Порталу Дія (Дія);

3) обирає у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) послугу “Компенсація за знищене майно”;

4) подає у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) заяву;

5) отримує у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) автоматичне повідомлення про реєстрацію поданої заяви та про початок її розгляду;

6) забезпечує доповнення запитуваної інформації у разі надходження відповідних повідомлень у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) або додаткове подання документів у випадку, передбаченому частиною дев’ятою статті 4 Закону.

11. Заява про надання компенсації подається щодо кожного знищеного об’єкта нерухомого майна окремо та з урахуванням положень статті 4 Закону.

12. Заява про надання компенсації є приєднанням отримувача компенсації до договору про відступлення державі/територіальній громаді права вимоги до Російської Федерації щодо відшкодування збитків за знищений об’єкт нерухомого майна, завданих внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, в обсязі отриманої компенсації (далі - договір про відступлення права вимоги), форма якого наведена в додатку 2.

Договором про відступлення права вимоги встановлюється, що моментом переходу права вимоги від отримувача компенсації до держави/територіальної громади є факт зарахування грошових коштів на рахунок отримувача компенсації або на рахунок продавця об’єкта нерухомості.

13. Право власності отримувача компенсації на знищений об’єкт нерухомого майна відповідно до частини двадцятої статті 8 Закону припиняється у зв’язку з його знищенням.

Отримувач компенсації здійснює відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” дії щодо державної реєстрації припинення права власності на знищений об’єкт нерухомого майна:

у випадку ухвалення Комісією рішення про надання компенсації шляхом надання грошових коштів для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку - після затвердження уповноваженим органом такого рішення Комісії і до моменту проведення виплати компенсації;

у випадку ухвалення Комісією рішення про надання компенсації шляхом видачі житлового сертифіката - після затвердження уповноваженим органом такого рішення Комісії і до дати нотаріального посвідчення договору про придбання житла з використанням житлового сертифіката.

Перевірка відомостей щодо державної реєстрації припинення права власності на знищений об’єкт нерухомого майна здійснюється автоматично програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна (в порядку електронної інформаційної взаємодії Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру пошкодженого та знищеного майна).

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ 39 від 16.01.2024}

14. Центри надання адміністративних послуг та органи соціального захисту населення зобов’язані:

1) облаштувати у місцях прийому заяв інформаційні стенди із зразками заповнення заяв та інформації в обсязі, достатньому для заповнення та подання заяви без сторонньої допомоги;

2) надавати заявникам вичерпну інформацію та консультації з питань заповнення та подання заяв щодо отримання компенсації.

15. Розгляд заяви здійснюється Комісією відповідно до статей 67, частин четвертої - шостої статті 8 Закону.

Комісія має право зупинити розгляд заяви щодо знищених об’єктів нерухомого майна, якщо проведення обстеження об’єкта є неможливим з міркувань безпеки.

Під час розгляду заяви Комісія опрацьовує рекомендації Мінфіну, надані за результатами верифікації інформації, зазначеної в заяві та доданих до неї документах, щодо її відповідності вимогам законодавства, що впливає на визначення права на отримання та розмір компенсації заявника, відповідно до Закону України “Про верифікацію та моніторинг державних виплат”.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ 39 від 16.01.2024}

З метою здійснення верифікації інформації, зазначеної в заяві та доданих до неї документах, між Мінінфраструктури та Мінфіном укладається договір про інформаційну взаємодію, яким регулюються питання щодо визначення механізму та каналів інформаційного обміну, обсягу та змісту інформації, що передається. Така інформаційна взаємодія починається з моменту технічної готовності Мінінфраструктури та Мінфіну, але не пізніше 1 травня 2024 року.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ 39 від 16.01.2024}

16. Розмір компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна розраховується Комісією за формулою:

1) для зруйнованих квартир, інших житлових приміщень в будівлі (далі - квартири):

Віср х Кр х Ккімн х Крік х Sзн ≥ Віпов,

де   Ві - розмір компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна (квартири), гривень;

Вср - показник вартості 1 кв. метра житла на вторинному ринку в цілому по Україні, що становить 36422,33 гривні;

Кр - регіональний коефіцієнт, який враховує відмінність ціни за 1 кв. метр залежно від розташування знищеного об’єкта нерухомого майна (квартири), наведений у додатку 3;

Ккімн - коефіцієнт, який враховує відмінність ціни за 1 кв. метр залежно від кількості кімнат знищеного об’єкта нерухомого майна (квартири), наведений у додатку 4;

Крік - коефіцієнт, який враховує відмінність ціни за 1 кв. метр залежно від року забудови знищеного об’єкта нерухомого майна (квартири), наведений у додатку 5;

Sзн - площа знищеного об’єкта нерухомого майна, кв. метрів, але не більше 150 кв. метрів для квартири та не більше 200 кв. метрів для будинку садибного типу, садового або дачного будинку;

Віпов= Пов x Sзн,

{Абзац сьомий підпункту 1 пункту 16 в редакції Постанови КМ 39 від 16.01.2024}

де   Віпов - компенсація за знищений об’єкт нерухомого майна, визначена за показником опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, гривень;

Пов - показник опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами відповідно до місцезнаходження такого майна, затверджений наказом Мінінфраструктури, станом на дату проведення розрахунку компенсації, гривень;

{Абзац дев'ятий підпункту 1 пункту 16 в редакції Постанови КМ 39 від 16.01.2024}

2) для будинку, будинку садибного типу, садового або дачного будинку (далі - індивідуальний житловий будинок):

Ві=Вср х Кр х Sзн ≥ Віпов,

де   Ві - розмір компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна (індивідуальний житловий будинок), гривень;

Вср - показник вартості 1 кв. метра індивідуальних житлових будинків на вторинному ринку в цілому по Україні, що становить 22197,14 гривні;

Кр - регіональний коефіцієнт, який враховує відмінність ціни за 1 кв. метр залежно від розташування знищеного об’єкта нерухомого майна (індивідуального житлового будинку), наведений у додатку 6.

Розмір компенсації встановлюється на рівні не нижче вартості спорудження житла відповідної площі, розрахованої за показником опосередкованої вартості у регіонах України відповідно до місцезнаходження такого майна (Віпов).

Засобами Реєстру пошкодженого і знищеного майна здійснюється фіксація площі об’єкта зруйнованого майна, яка перевищує максимальні обмеження площі для підрахунку компенсації, визначені в цьому пункті. У подальшому площа, щодо якої не була нарахована компенсація, буде використана у разі подання заяви на компенсацію за рахунок репарацій або інших джерел, якщо така компенсація буде передбачена нормативно - правовими актами.

{Підпункт 2 пункту 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ 39 від 16.01.2024}

У разі придбання житла отримувачем компенсації враховуються витрати на придбання земельної ділянки, на якій розташоване житло, якщо це не призводить до перевищення його граничної вартості, обчисленої відповідно до цього пункту.

Якщо предметом договору купівлі-продажу є житло, розміщене на земельній ділянці, кошти можуть спрямовуватися на придбання земельної ділянки, на якій розміщене житло, у межах наданої грошової компенсації за житловим сертифікатом, що зазначається в договорі. У такому разі в платіжному дорученні щодо перерахування коштів зазначаються реквізити договорів купівлі-продажу житла та земельної ділянки, на якій воно розміщене.

17. Комісія повідомляє заявнику про прийняття рішення щодо надання/відмови, зупинення розгляду заяви невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення:

в електронній формі - засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

у паперовій формі - на поштову адресу або в інший спосіб, зазначений заявником у заяві.

17-1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Комісії здійснюється у такому порядку:

1) у разі незгоди з даними акта комісійного обстеження заявник має право подати заперечення до Комісії протягом п’яти робочих днів з дати проведення обстеження, якщо таке обстеження було проведено після подання заяви, а якщо комісійне обстеження було проведено до дати подання заяви, - протягом п’яти робочих днів після подання заяви. Заперечення повинні бути в обов’язковому порядку розглянуті та враховані Комісією під час прийняття рішення про надання/відмову в наданні компенсації, про що повинно бути зроблено примітку в такому рішенні;

2) у разі незгоди з рішенням Комісії про надання/відмову в наданні компенсації, зокрема з розміром компенсації, заявник має право подати заперечення до уповноваженого органу протягом п’яти робочих днів з дати прийняття рішення Комісією. Заперечення повинні бути в обов’язковому порядку розглянуті та враховані уповноваженим органом під час вирішення питання про затвердження рішення Комісії, про що повинно бути зроблено примітку в такому рішенні уповноваженого органу;

3) у разі незгоди з іншими рішеннями, діями або бездіяльністю Комісії заявник має право подати відповідну скаргу до уповноваженого органу протягом п’яти робочих днів з дати вчинення таких дій або прийняття рішень/граничного строку, коли такі дії повинні бути вчинені або рішення прийняті. За результатами розгляду скарги уповноважений орган приймає обов’язкове для виконання Комісією рішення.

За зверненням заявника строк подання заперечень чи скарг може бути продовжений на п’ять робочих днів.

Заперечення, звернення та скарги, передбачені цим пунктом, подаються заявником через адміністратора центру надання адміністративних послуг або безпосередньо Комісії/уповноваженому органу одним із таких способів:

в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису - на електронну пошту Комісії/уповноваженого органу;

у паперовій формі - на поштову адресу Комісії/уповноваженого органу або безпосередньо Комісії/уповноваженому органу.

Рішення уповноваженого органу можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Процедура отримання Комісією/уповноваженим органом заперечень, звернень та/або скарг, їх розгляду та прийняття щодо них відповідних рішень визначається рішенням уповноваженого органу.

{Порядок доповнено пунктом 17-1 згідно з Постановою КМ 39 від 16.01.2024}

Надання грошових коштів для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку

18. З метою взаємодії Мінцифри, Мінінфраструктури, АТ “Ощадбанк” та технічного адміністратора Порталу Дія укладається договір про інформаційну взаємодію, яким регулюються питання щодо механізму та каналів інформаційного обміну.

19. Компенсація надається її отримувачам через АТ “Ощадбанк”.

20. Для виплати отримувачам компенсації Мінінфраструктури відкриває в Казначействі небюджетний рахунок групи 35 (далі - небюджетний рахунок).

21. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми для надання компенсації шляхом надання грошових коштів для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку є Мінінфраструктури.

22. Відомості про отримувачів компенсації передаються до Мінінфраструктури автоматично програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна в режимі реального часу.

Компенсації здійснюються в межах наявного обсягу грошових коштів на небюджетному рахунку Мінінфраструктури до його закриття.

Проведення виплат компенсації шляхом надання грошових коштів зупиняється у разі відсутності на небюджетному рахунку Мінінфраструктури грошових коштів.

Проведення виплат компенсації поновлюється після поповнення небюджетного рахунка Мінінфраструктури грошовими коштами.

Комісія повідомляє заявнику про зупинення/поновлення розгляду заяви, продовження строку розгляду заяви відповідно до абзаців третього і четвертого цього пункту невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення:

в електронній формі - засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

у паперовій формі - на поштову адресу або в інший спосіб, зазначений заявником у заяві.

23. Інформація щодо наявності/відсутності грошових коштів на небюджетному рахунку Мінінфраструктури розміщується на його веб-сайті.

24. Проведення виплат компенсації здійснюється за умови:

наявності в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва документів, що дають отримувачу компенсації право на виконання будівельних робіт;

наявності відомостей щодо державної реєстрації припинення права власності на знищений об’єкт нерухомого майна, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Черговість проведення виплат компенсації формується автоматично програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна з урахуванням пріоритетного права на отримання компенсації, визначеного статтею 9 Закону.

{Пункт 24 в редакції Постанови КМ 39 від 16.01.2024}

25. Мінінфраструктури на підставі даних переліку отримувачів компенсації, сформованого автоматично програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна та інформації щодо переходу права власності на житло, яка надходить шляхом інформаційної взаємодії, подає в Казначейство платіжні інструкції на перерахування грошових коштів для виплати компенсації з небюджетного рахунка Мінінфраструктури на рахунок для зарахувань грошових коштів компенсації АТ “Ощадбанк”, відкритий на підставі договору про виплату коштів компенсації, що укладається між Мінінфраструктури та АТ “Ощадбанк”.

АТ “Ощадбанк” в установленому порядку не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня отримання грошових коштів перераховує їх на спеціальні рахунки отримувачів компенсації, відкриті в банках.

Банк в установленому порядку не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня отримання грошових коштів зараховує їх на спеціальні рахунки.

Банк може випускати до спеціальних рахунків для отримання компенсації пластикові платіжні картки.

{Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ 39 від 16.01.2024}

26. Компенсація за знищений індивідуальний житловий будинок для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку має цільове призначення та надається для придбання будівельної продукції з метою виконання будівельних робіт самостійно отримувачем компенсації або шляхом замовлення виконання відповідних послуг та робіт.

Виплата компенсації для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку здійснюється з урахуванням умов, наведених у пунктах 1316 та 24 цього Порядку, двома платежами:

50 відсотків суми компенсації виплачується після затвердження уповноваженим органом рішення Комісії про надання компенсації уповноваженим органом;

залишок в обсязі 50 відсотків суми компенсації виплачується після подання Комісії отримувачем компенсації повідомлення про проведення проміжного етапу будівництва та складення нею акта проміжної верифікації за результатами проміжної верифікації, проведеної в порядку, визначеному пунктом 32-1 цього Порядку, який містить висновок щодо виплати залишку коштів компенсації.

Залишок суми невиплаченої компенсації для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку зберігається на небюджетному рахунку Мінінфраструктури до дати внесення до Реєстру пошкодженого та знищеного майна акта проміжної верифікації, проведеної у порядку, визначеному пунктом 32-1 цього Порядку.

{Пункт 26 в редакції Постанови КМ 39 від 16.01.2024}

27. Для забезпечення виконання робіт, надання послуг та/або продажу товарів суб’єкти господарювання, що виконують роботи та надають послуги з продажу за переліком груп товарів будівельної продукції, що можуть бути придбані отримувачем за кошти компенсації (далі - перелік) (додаток 7), подають заяву про приєднання до переліку суб’єктів господарювання (далі - заява про приєднання) в електронній формі засобами Порталу Дія.

Заява про приєднання формується фізичною особою - підприємцем, керівником юридичної особи, що виявили бажання приєднатися до переліку (далі - суб’єкт господарювання), засобами Порталу Дія після проходження ними електронної ідентифікації та автентифікації користувачів, зокрема з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронних підписів та печаток, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису/печатки, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.

Заява про приєднання формується засобами Порталу Дія у довільній формі та містить такі відомості:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця/керівника юридичної особи;

найменування юридичної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) (для фізичної особи - підприємця);

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

перелік комбінацій MerchantID + AcquirerID для включення в перелік;

місцезнаходження суб’єкта господарювання, перелік зареєстрованих (фактичних) адрес провадження господарської діяльності, здійснення продажу товарів;

відомості про згоду з умовами виконання робіт, які необхідно виконати, та надання послуг з продажу за переліком.

Формування заяви про приєднання закінчується накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

28. Після формування заяви про приєднання засобами Порталу Дія та накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, заява про приєднання та відомості з неї засобами Порталу Дія передаються технічному адміністратору Порталу Дія та вносяться до переліку.

Відомості, необхідні для заповнення заяви, можуть бути отримані шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами та публічними електронними реєстрами органів державної влади в установленому порядку.

Під час формування заяви засобами Порталу Дія з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань отримуються відомості про суб’єкта господарювання.

З метою забезпечення ознайомлення отримувачів компенсації із залученими для цілей цього Порядку суб’єктами господарювання на Порталі Дія оприлюднюється перелік. Оприлюднення та оновлення переліку здійснюється технічним адміністратором Порталу Дія.

Банки зобов’язані забезпечити здійснення видаткових операцій із спеціальних рахунків з використанням платіжних карток на території України виключно на користь суб’єктів господарювання, відомості щодо яких зазначені у переліку (за комбінацією MerchantID + AcquirerID і за такими кодами категорії діяльності суб’єкта господарювання (Merchant Category Code):

1520 - генеральні підрядники - житлове та торгове будівництво;

1711 - генеральні підрядники з вентиляції, теплопостачання та водопроводу;

1731 - підрядники з електрики;

1740 - ізоляція, мозаїка, штукатурні роботи, кам’яна кладка, облицювання плиткою, кахлем;

1750 - підрядники теслярських робіт;

1761 - покрівельні роботи, зовнішня обшивка стін, обробка листового металу;

1771 - підрядники бетонних робіт;

5065 - електричні частини та обладнання;

5074 - обладнання для водопроводу та опалювальної системи;

5198 - лакофарбова продукція та супроводжуючі товари;

5211 - лісо- та будівельні матеріали;

5200 - товари для дому;

5231 - роздрібний продаж скла, фарб та шпалер;

5713 - покриття для підлоги;

8911 - архітектурні, інжинірингові та геодезичні послуги.

У разі отримання інформації, зокрема від правоохоронних органів, про порушення суб’єктом господарювання умов, визначених цим Порядком, Мінцифри блокує участь у наданні публічної електронної послуги таких суб’єктів господарювання.

29. Плата за розрахунково-інформаційне обслуговування під час оброблення електронних розрахункових документів з надання компенсації в системі електронних платежів Національного банку не справляється.

30. Незараховані суми грошових коштів отримувачів компенсації не пізніше ніж протягом трьох операційних днів після надходження грошових коштів повертаються банком із зазначенням причин їх незарахування на небюджетний рахунок Мінінфраструктури.

31. Щодня, крім вихідних, неробочих та святкових днів, банк подає за допомогою програмно-технічних засобів інформацію про перерахування коштів отримувачам компенсації, про повернення коштів компенсації, а також про суму витрачених коштів отримувачем компенсації в розрізі кодів категорії діяльності суб’єктів господарювання (Merchant Category Code) до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

У разі незарахування грошових коштів на спеціальний рахунок банк з використанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи банку подає інформацію про прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків отримувача компенсації, номер спеціального рахунка, причину незарахування або повернення грошових коштів і дату повернення грошових коштів за допомогою програмних засобів до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

32. Спеціальний рахунок призначений для зарахування коштів компенсації та не підлягає поповненню в інший спосіб. Забороняється зняття готівки із спеціального рахунка.

Залишок невикористаних коштів компенсації для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку, зарахованих на спеціальний рахунок отримувача компенсації, в разі закриття рахунка за ініціативою отримувача компенсації повертається банками протягом трьох операційних днів на рахунок АТ “Ощадбанк”, з якого було виконане перерахування таких коштів, із зазначенням причин їх повернення, а АТ “Ощадбанк” протягом п’яти операційних днів перераховує їх на небюджетний рахунок Мінінфраструктури для подальших виплат компенсації.

Спеціальний рахунок закривається банком (без заяви отримувача компенсації) через 36 місяців з дня зарахування першого платежу компенсації або через 12 місяців з дати відкриття спеціального рахунка у разі, коли на рахунок не зараховувалася компенсація.

Повернення коштів у випадку, передбаченому абзацом третім цього пункту, здійснюється банками протягом 20 календарних днів на рахунок АТ “Ощадбанк”, а АТ “Ощадбанк” - на небюджетний рахунок Мінінфраструктури.

{Пункт 32 в редакції Постанови КМ 39 від 16.01.2024}

32-1. Придбання будівельної продукції та/або оплата будівельних робіт та послуг, пов’язаних із створенням об’єкта будівництва, за рахунок компенсації для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку, виплаченої першим платежем, здійснюється не пізніше 18 місяців з дати зарахування компенсації на спеціальний рахунок отримувача компенсації.

Отримувач компенсації зобов’язаний після придбання будівельної продукції та/або оплати будівельних робіт та послуг, пов’язаних із створенням об’єкта будівництва за рахунок першого платежу компенсації (на суму не менше 90 відсотків першого платежу), виплаченої на спеціальний рахунок першим платежем, додатково подати повідомлення про можливість проведення проміжної верифікації цільового використання коштів компенсації одним із способів:

засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), з урахуванням його технічної можливості;

в паперовій формі через адміністратора центру надання адміністративних послуг, посадову особу органу соціального захисту населення або нотаріуса.

З метою підтвердження факту цільового використання коштів компенсації для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку Комісією, утвореною за місцем здійснення будівництва (уповноваженими за рішенням такої Комісії членами Комісії), протягом 10 робочих днів з дати отримання повідомлення про можливість проведення проміжної верифікації цільового використання коштів компенсації здійснюється проміжна верифікація їх використання.

Проміжна верифікація цільового використання коштів компенсації для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку здійснюється Комісією, утвореною за місцем здійснення будівництва (уповноваженими за рішенням такої Комісії членами Комісії), шляхом візуального огляду місця здійснення будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку з використанням коштів компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна.

Результати проміжної верифікації, висновки про проведення проміжного етапу будівництва та подальшу виплату залишку коштів компенсації оформляються актом проміжної верифікації за формою згідно з додатком 8, який вноситься до Реєстру пошкодженого та знищеного майна разом з результатами фотофіксації. До акта проміжної верифікації додаються:

фото місця здійснення будівництва та/або придбаної будівельної продукції;

копії чеків на придбання продукції або за наявності виписка банку із спеціального рахунка;

копії актів виконаних робіт/наданих послуг, пов’язаних із створенням об’єкта будівництва.

{Порядок доповнено пунктом 32-1 згідно з Постановою КМ 39 від 16.01.2024}

32-2. Отримувач компенсації зобов’язаний не пізніше 30 робочих днів з дня завершення будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку за рахунок коштів компенсації подати повідомлення про завершення будівництва одним із способів:

засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), з урахуванням його технічної можливості;

в паперовій формі через адміністратора центру надання адміністративних послуг, посадову особу органу соціального захисту населення або нотаріуса.

З метою підтвердження факту цільового використання коштів компенсації для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку Комісією, утвореною за місцем здійснення будівництва (уповноваженими за рішенням такої Комісії членами Комісії), здійснюється кінцева верифікація на підставі повідомлення отримувача компенсації про завершення будівництва.

Кінцева верифікація полягає у встановленні факту будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку з використанням коштів компенсації та здійснюється Комісією, утвореною за місцем здійснення будівництва (уповноваженими за рішенням такої Комісії членами Комісії) протягом 30 робочих днів після відбору повідомлення про завершення будівництва для здійснення кінцевої верифікації, крім випадку, передбаченого абзацом сьомим цього пункту.

Відбір повідомлень про завершення будівельних робіт для проведення вибіркової кінцевої верифікації здійснюється автоматично з даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна щодо не менш як 10 відсотків усіх повідомлень про завершення будівельних робіт, поданих у такому місяці.

У разі неподання повідомлення про завершення будівництва протягом 18 місяців після зарахування залишку коштів компенсації на спеціальний рахунок здійснюється обов’язкова верифікація протягом 30 календарних днів з дня закінчення 18 місяців після зарахування залишку коштів компенсації на спеціальний рахунок.

Кінцева верифікація полягає у здійсненні Комісією (уповноваженими рішенням Комісії членами Комісії) фіксації факту завершення будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку за рахунок коштів компенсації. Під час кінцевої верифікації здійснюється обов’язкова фотофіксація завершеного будівництвом будинку садибного типу, садового або дачного будинку за рахунок компенсації.

Результати кінцевої верифікації та висновок про цільове використання компенсації фіксуються в акті верифікації, форма якого наведена в додатку 8, який вноситься до Реєстру пошкодженого та знищеного майна разом з результатами фотофіксації.

У разі коли встановити факт будівництва за рахунок компенсації будинку садибного типу, садового або дачного будинку неможливо у зв’язку з незалежними від отримувача компенсації належно/документально підтвердженими обставинами (у разі повторного руйнування внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, пожежі, повені тощо), в акті верифікації робиться відповідна позначка.

{Порядок доповнено пунктом 32-2 згідно з Постановою КМ 39 від 16.01.2024}

Фінансування придбання квартири, іншого житлового приміщення, будинку садибного типу, садового або дачного будинку (у тому числі фінансування придбання такого приміщення/будинку, що буде споруджене/споруджений в майбутньому, або інвестування/фінансування їх будівництва) з використанням житлового сертифіката

33. Виконавцем програми для надання компенсації шляхом фінансування придбання квартири, іншого житлового приміщення, будинку садибного типу, садового або дачного будинку (у тому числі фінансування придбання такого приміщення/будинку, що буде споруджене/споруджений в майбутньому, або інвестування/фінансування їх будівництва) (далі - житло) з використанням житлового сертифіката відповідно до Закону є АТ “Укрпошта” (далі - виконавець програми).

34. Компенсації здійснюються в межах наявного обсягу коштів на небюджетному рахунку Мінінфраструктури до його закриття.

35. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми для надання компенсації шляхом фінансування придбання житла з використанням житлового сертифіката є Мінінфраструктури.

Для виплати отримувачам компенсації Мінінфраструктури відкриває в Казначействі небюджетний рахунок.

Компенсація за знищені об’єкти нерухомого майна надається її отримувачам через АТ “Ощадбанк”, в якому виконавець програми відкриває рахунок.

36. Проведення виплат компенсації у разі наявності черги на проведення виплат компенсації поновлюється після поповнення небюджетного рахунка.

37. З метою взаємодії Мінцифри, Мінінфраструктури, виконавця програми, АТ “Ощадбанк” та технічного адміністратора Порталу Дія укладається договір про інформаційну взаємодію, яким регулюються питання щодо механізму та каналів інформаційного обміну.

38. Мінінфраструктури щомісяця перераховує кошти виконавцю програми на відкритий ним рахунок в АТ “Ощадбанк”, призначений виключно для фінансування придбання житла з використанням житлового сертифіката.

39. Виконавець програми є користувачем Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

40. Виконавець програми отримує інформацію щодо сформованих житлових сертифікатів за допомогою програмних засобів Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

41. Житловий сертифікат на придбання об’єкта житлової нерухомості містить таку інформацію:

1) відомості про отримувача компенсації;

2) наявність/відсутність пріоритетного права на отримання компенсації, визначеного статтею 9 Закону;

3) розмір компенсації, зазначений у рішенні Комісії;

4) реєстраційний номер житлового сертифіката в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна;

5) відомості про рішення Комісії та виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі утворення) ради, військової адміністрації населеного пункту або військово-цивільної адміністрації населеного пункту, на підставі яких видано житловий сертифікат;

6) відомості про знищений об’єкт нерухомого майна, за який надається компенсація.

{Підпункт 7 пункту 41 виключено на підставі Постанови КМ № 39 від 16.01.2024}

42. Після вибору житла, яке отримувач компенсації має намір придбати з використанням житлового сертифіката, отримувач компенсації подає до виконавця програми звернення про фінансування придбання житла у розмірі, визначеному в житловому сертифікаті, за вибором: через нотаріуса, центр надання адміністративних послуг, органи соціального захисту населення, засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

У разі наявності в одного з отримувачів компенсації кількох житлових сертифікатів такий отримувач може подати одне звернення про фінансування придбання житла на загальну суму компенсації, визначену в усіх сертифікатах.

{Пункт 42 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ 39 від 16.01.2024}

Звернення про фінансування придбання житла може бути подано отримувачами компенсації, яким належать різні житлові сертифікати на загальну суму компенсації, визначену в них, та із зазначенням у зверненні відомостей щодо сертифікатів (з моменту реалізації технічної можливості засобів Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

{Пункт 42 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ 39 від 16.01.2024}

43. У зверненні про фінансування придбання житла зазначаються такі відомості:

відомості щодо житлового сертифіката/сертифікатів (номер та дата, сума компенсації);

інформація щодо засобів зв’язку з отримувачем компенсації (номер телефону, поштова адреса, електронна адреса);

відомості про отримувача компенсації, який подає звернення: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

{Пункт 43 в редакції Постанови КМ 39 від 16.01.2024}

44. У разі подання звернення про фінансування придбання житла через нотаріуса, центр надання адміністративних послуг, органи соціального захисту населення суб’єкт, який отримав звернення:

1) встановлює особу заявника та перевіряє повноваження представника такої особи (у разі подання заяви представником);

2) заповнює звернення про фінансування придбання житла, яке формується засобами Порталу Дія;

3) видає заявнику примірник звернення про фінансування придбання житла з відміткою про його реєстрацію у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна із зазначенням реєстраційного номера звернення про фінансування придбання житла в цьому Реєстрі.

45. Звернення про фінансування придбання житла надходять виконавцю програми на опрацювання автоматично з використанням програмних засобів Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

46. Виконавець програми один раз на п’ять днів (робочих) розглядає звернення про фінансування придбання житла в порядку черговості їх надходження, яка формується автоматично програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна, з урахуванням пріоритетного права на отримання компенсації, визначеного статтею 9 Закону.

47. Під час визначення вартості житла, яке придбавається з використанням житлового сертифіката, не враховуються витрати, пов’язані із сплатою встановлених законодавством податків та обов’язкових платежів.

У разі коли вартість житла, фінансування придбання (інвестування/фінансування будівництва) якого здійснюється з використанням житлового сертифіката, є нижчою за грошову суму, зазначену у житловому сертифікаті:

відомості щодо цієї різниці вносяться нотаріусом до Реєстру пошкодженого та знищеного майна;

сплата отримувачу компенсації суми недоотриманої компенсації здійснюється у порядку, визначеному законом, за рахунок грошових коштів, отриманих від Російської Федерації щодо відшкодування збитків за знищення об’єкта нерухомого майна, заподіяних внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України.

48. У випадку, якщо розмір компенсації, який спрямовується на придбання житла, перевищує вартість житла, яке придбавається з використанням житлового сертифіката, різниця вартості не виплачується.

49. Пошук житла, вартість, а також умови придбання такого житла узгоджуються з власником або замовником будівництва отримувачем компенсації самостійно.

Оплата за проведення оцінки нерухомого майна, за вчинення нотаріальних дій, адміністративний збір за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, інші обов’язкові податки, збори та платежі не можуть бути оплачені за рахунок наданої компенсації.

Оцінка нерухомого майна здійснюється відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та проводиться до укладення договору про придбання житла.

Вартість нерухомого майна, визначена у звіті про оцінку майна, зазначається в договорі про придбання житла з використанням житлового сертифіката.

{Пункт 49 в редакції Постанови КМ 39 від 16.01.2024}

50. У разі відсутності у виконавця програми грошових коштів, необхідних для фінансування придбання житла з використанням житлового сертифіката, розгляд звернень про фінансування придбання житла автоматично зупиняється та поновлюється після надходження грошових коштів на його рахунок у необхідному обсязі.

51. Відмова/погодження у фінансуванні придбання житла та поновлення/зупинення розгляду звернення про фінансування придбання житла формуються автоматично з використанням Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

52. Підтвердження можливості фінансування придбання житла з використанням житлового сертифіката є дійсним протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення про надання отримувачу компенсації такого підтвердження. На цей час грошові кошти в розмірі компенсації, що визначені у відповідному житловому сертифікаті, резервуються.

Після спливу строку, визначеного в абзаці першому цього пункту, у разі, коли отримувач компенсації не здійснив подальших дій, відповідно до вимог цього Порядку вважається, що звернення про фінансування придбання житла відкликано.

53. Договір про придбання житла з використанням житлового сертифіката (далі - договір про придбання житла) підлягає нотаріальному посвідченню.

Нотаріус, до якого звернувся отримувач компенсації з метою нотаріального посвідчення договору придбання житла, перед нотаріальним посвідченням відповідного договору перевіряє наявність/відсутність державної реєстрації припинення права власності отримувача/отримувачів компенсації на знищений об’єкт нерухомого майна, за який нараховано компенсацію у вигляді житлового сертифіката.

Перевірка наявності/відсутності в отримувача/отримувачів компенсації державної реєстрації припинення права власності на знищений об’єкт нерухомого майна, за який нараховано компенсацію, здійснюється з використанням відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі встановлення нотаріусом відсутності державної реєстрації припинення права власності отримувача/отримувачів компенсації на знищений об’єкт нерухомого майна, за який нараховано компенсацію у вигляді житлового сертифіката, вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору про придбання житла відкладається до вирішення питання щодо припинення права власності отримувача/отримувачів компенсації на знищений об’єкт нерухомого майна, за який нараховано компенсацію у вигляді житлового сертифіката.

За зверненням отримувача/отримувачів компенсації нотаріус проводить державну реєстрацію припинення права власності на знищений об’єкт нерухомого майна, за який отримано компенсацію у вигляді житлового сертифіката.

У разі невирішення питання щодо припинення права власності отримувача/отримувачів компенсації на знищений об’єкт нерухомого майна, за який нараховано компенсацію у вигляді житлового сертифіката, в установлений законодавством строк нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії щодо посвідчення договору про придбання житла.

{Пункт 53 в редакції Постанови КМ 39 від 16.01.2024}

54. У разі коли договір про придбання житла стосується об’єкта, що буде споруджений в майбутньому, або інвестування/фінансування його будівництва, нотаріус перевіряє:

наявність порушених проти замовника справ про банкрутство;

відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

відсутність факту перебування замовника будівництва у стані припинення шляхом ліквідації;

наявність у замовника будівництва права на виконання будівельних робіт щодо відповідного об’єкта.

55. Нотаріус перевіряє, щоб територія, на якій розміщено житло, що придбавається, не була включена до:

територій активних бойових дій, територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, або тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких на дату подання звернення не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації.

{Абзац другий пункту 55 в редакції Постанови КМ 1194 від 14.11.2023}

{Абзац третій пункту 55 виключено на підставі Постанови КМ № 1194 від 14.11.2023}

Під час посвідчення (або до посвідчення) договору про придбання житла нотаріусом перевіряється наявність факту державної реєстрації припинення права власності отримувача компенсації на знищений закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва, за який надаються кошти компенсації, у зв’язку з його знищенням.

56. У договорі про придбання житла зазначаються умови щодо:

накладення заборони відчуження нерухомого майна, що придбавається з використанням житлового сертифіката, строком на п’ять років;

перерахування коштів компенсації на рахунок продавця об’єкта нерухомого майна виконавцем програми протягом п’яти днів (робочих) з дня внесення даних про договір нотаріусом до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

57. Договір про придбання житла має містити відомості про житловий сертифікат.

58. Нотаріус одночасно з посвідченням договору про придбання житла:

1) накладає заборону відчуження нерухомого майна, що придбавається з використанням житлового сертифіката, строком на п’ять років;

2) вносить відомості в Реєстр пошкодженого та знищеного майна: реквізити підписаного договору про придбання житла, банківські реквізити продавця (продавців) для оплати, вартість житла за договором, суму для оплати за житловим сертифікатом, ім’я та прізвище продавця об’єкта нерухомого майна.

59. Виконавець програми здійснює перерахування грошових коштів на рахунки продавців об’єктів нерухомості, зазначених у договорі про придбання житла, за переліком, сформованим засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна на підставі інформації, зазначеної у підпункті 2 пункту 58 цього Порядку, та інформації щодо переходу права власності на житло, фінансування придбання якого здійснюється відповідно до цього Порядку, що надходить до Реєстру пошкодженого та знищеного майна шляхом інформаційної взаємодії.

60. Виконавець програми контролює зарахування грошових коштів на рахунок продавця.

Виконавець програми не пізніше наступного робочого дня з дня зарахування грошових коштів на рахунок продавців об’єктів нерухомості вносить до Реєстру пошкодженого та знищеного майна відомості про використання житлового сертифіката.

61. Один раз на п’ять днів (робочих) виконавець програми звітує Мініфраструктури щодо розміру наданих коштів компенсації з використанням житлових сертифікатів.

 

 

Додаток 1
до Порядку

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
щодо мінімізації негативного впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище під час виконання будівельних робіт

Потенційні негативні впливи на здоров’я людей та навколишнє природне середовище

Заходи щодо мінімізації негативного впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище

Утворення пилу і перевищення допустимого рівня шуму

недопущення виконання будівельних робіт, що супроводжуються шумом, у робочі дні з 21 години вечора до 8 години ранку, а у святкові та неробочі дні - цілодобово

здійснення контролю за рівнем шуму під час виконання робіт, який не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби

забезпечення виконання робіт із використанням засобів індивідуального захисту (респіраторів, рукавиць тощо); здійснення вологого прибирання робочої зони після виконання окремих етапів робіт, відокремлення робочої зони від приміщень, що експлуатуються, захисними екранами (ПВХ-плівка тощо)

недопущення здійснення розвантаження/завантаження відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу), будівельної продукції (матеріалів, виробів або комплектів) на території житлової забудови

Утворення відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу), які не є небезпечними

недопущення збирання (складування) відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу) на контейнерних майданчиках, передбачених для роздільного збирання і зберігання побутових відходів, урн для побутових відходів або інших, не передбачених для цього місцях (лісосмуги, яри, пустирі тощо)*

забезпечення роздільного збирання відходів від будівництва та знесення (демонтажу) за основним компонентом (цегла та бетон, скло, пластик, метал)

дотримання під час поводження з відходами від будівництва та знесення (демонтажу) заходів щодо захисту ґрунтів від засмічення та забруднення

забезпечення розміщення відходів від руйнувань лише у спеціально відведених місцях

організація місць складування будівельних матеріалів (виробів (продукції) повинна здійснюватися таким чином, щоб уникати забруднення ґрунтів, поверхневих та підземних вод

використання будівельних сміттєпроводів під час виконання демонтажних робіт на другому поверсі та вище

недопущення здійснення розвантаження/завантаження відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу), будівельної продукції (матеріалів, виробів або комплектів) на території житлової забудови

Утворення відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу), у складі яких є небезпечні відходи, зокрема азбестовмісні відходи (матеріали), шифер, труби, волокнисті плити, картон

забезпечення поводження з відходами від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу), що містять азбест, із застосуванням засобів індивідуального захисту органів дихання та захисного одягу відповідного класу захисту, а також зволоження місць їх збирання
недопущення в разі можливості подальшої руйнації азбестовмісних відходів

недопущення поширення азбестовмісного пилу, забезпечення проведення вологого прибирання (обприскування) робочої зони, в якій проводяться роботи із азбестовмісними матеріалами

забезпечення під час поводження з відходами від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу), що містять азбест, збирання та пакування азбестовмісних відходів в міцну, герметичну, пилонепроникну тару для унеможливлення контактування з навколишнім природним середовищем та сприяння їх транспортуванню до місця оброблення

негайне інформування органів місцевого самоврядування про виявлення у складі відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу) відходів, що є вибухонебезпечними, легкозаймистими, небезпечними

забезпечення передачі небезпечних відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу) суб’єктам господарювання у сфері управління відходами, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, а саме: компонентів відходів, що містять поліхлоровані дифеніли (далі - ПХД) (наприклад, ПХД-вмісні ізолятори,

ПХД-вмісні покриття (для підлоги) на основі синтетичних смол, ПХД-вмісні ущільнювачі склоблоків, ПХД-вмісні конденсатори); люмінесцентних ламп та інших відходів, що містять ртуть; батарей та акумуляторів; відходів азбесту (пил та волокна)

Нещасні випадки, пов’язані із недотриманням правил безпеки під час проведення висотних робіт, правил пожежної безпеки та охорони праці під час проведення будівельних робіт

дотримання під час виконання робіт правил охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки

використання лаків, фарб та інших компонентів, які містять токсичні інгредієнти, заборонено

Забруднення ґрунтів

здійснення заходів щодо запобігання забрудненню ґрунту небезпечними речовинами (зокрема внаслідок витоку пально-мастильних матеріалів)

у разі проведення будівельних робіт, що передбачають зняття родючого шару ґрунту, забезпечення його складування, збереження та використання під час рекультивації земель, покращення малопродуктивних земель і благоустрою

Забруднення поверхневих вод через неналежну організацію робіт

забезпечення організації на будівельному майданчику (за його наявності) збирання та відведення поверхневих стічних вод

забезпечення організації місць складування будівельної продукції (матеріалів, виробів або комплектів) таким чином, щоб уникати забруднення поверхневих та підземних вод

Зупинення надання комунальних послуг іншим споживачам на час виконання робіт

за умови приєднання до централізованої системи водопостачання, каналізації, опалення, газопостачання, електропостачання забезпечення проведення робіт за узгодженням із надавачем послуг із залученням відповідних фахівців

у разі необхідності у припиненні надання комунальних послуг іншим споживачам забезпечення інформування таких споживачів про час і тривалість їх відключення не менш як за три дні до початку робіт

Пошкодження об’єктів благоустрою та зелених насаджень

передбачення влаштування під’їзних доріг до місця виконання будівельних робіт для будівельних машин і техніки (у разі їх використання) у спосіб, що не завдає шкоди навколишньому природному середовищу

у разі необхідності видалення дерев для проведення робіт обов’язковим є отримання дозволу від балансоутримувача

у разі пошкодження об’єктів інфраструктури або елементів благоустрою на території, суміжній із будівельним майданчиком (зокрема тротуарів, асфальтового покриття, клумб, елементів огорожі, комунікацій загального користування), виконавець робіт повинен відновити зазначені об’єкти за свій кошт

Втрата/пошкодження об’єктів культурної спадщини

дотримання під час проведення будівельних робіт законодавства у сфері охорони культурної спадщини

Виявлення на об’єкті або поблизу нього вибухонебезпечних предметів, боєприпасів (зокрема їх залишків) або інших підозрілих предметів

проведення робіт після перевірки та підтвердження очищення території та об’єктів від вибухонебезпечних предметів згідно із законодавством

у разі виявлення на об’єкті або поблизу нього вибухонебезпечних предметів, боєприпасів (зокрема їх залишків) або інших підозрілих предметів недопущення їх самостійного вилучення

забезпечення негайного повідомлення територіальних органів ДСНС та/або Національної поліції про виявлений небезпечний предмет та здійснення заходів щодо недопущення в зону знаходження предмета сторонніх осіб до прибуття відповідних служб

__________
* Управління відходами від руйнувань, зокрема організація місць їх тимчасового зберігання, здійснюється відповідно до 
Порядку поводження з відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1073 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 80, ст. 4841).

 

 

Додаток 2
до Порядку

ДОГОВІР
про відступлення державі/територіальній громаді права вимоги до Російської Федерації щодо відшкодування збитків за знищений об’єкт нерухомого майна, завданих внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, в обсязі отриманої компенсації

1. Цей договір про відступлення державі/територіальній громаді права вимоги до Російської Федерації щодо відшкодування збитків за знищений об’єкт нерухомого майна, завданих внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, в обсязі отриманої компенсації (далі - договір) укладено між отримувачем компенсації (далі - отримувач), з однієї сторони, та державою/територіальною громадою, з другої сторони (далі разом - сторони), та встановлює механізм відступлення державі/територіальній громаді права вимоги до Російської Федерації щодо відшкодування збитків за знищений об’єкт нерухомого майна, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

2. Цей договір укладено відповідно до вимог статті 8 Закону України “Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України” (далі - Закон), Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 600 (далі - Порядок надання компенсації).

3. У цьому договорі терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

4. Цей договір є договором приєднання, укладеним із урахуванням вимог статей 212634641642 Цивільного кодексу України відповідно до Порядку надання компенсації.

5. Моментом укладання цього договору є прийняття від отримувача заяви про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна, яка подається до Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, уповноваженої розглядати заяви на відповідній території, за вибором заявника:

1) в електронній формі - засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

2) у паперовій формі - через центр надання адміністративних послуг, орган соціального захисту населення або нотаріуса.

6. Держава/територіальна громада сплачує отримувачу компенсацію за знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі - компенсація), розмір якої розраховується Комісією з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, уповноваженою розглядати заяви на відповідній території, за формулою, визначеною Порядком надання компенсації.

7. Отримувач відступає державі/територіальній громаді, а держава/ територіальна громада відповідно набуває право вимоги до Російської Федерації щодо відшкодування збитків за знищений об’єкт нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, в обсязі отриманої компенсації.

8. Залежно від способу надання компенсації право вимоги за цим договором переходить від отримувача до держави/територіальної громади в день зарахування грошових коштів на поточний рахунок отримувача із спеціальним режимом використання для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку (у тому числі фінансування придбання такого приміщення/будинку, що буде споруджений у майбутньому, або інвестування/фінансування його будівництва) із використанням житлового сертифіката або на рахунок продавця об’єкта нерухомості, зазначеного в договорі про придбання житла, за переліком, сформованим засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

__________
Примітка.У разі здійснення компенсації за рахунок місцевого бюджету право вимоги до Російської Федерації щодо відшкодування збитків за знищений об’єкт нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, набуває територіальна громада; а в разі здійснення компенсації за рахунок коштів державного бюджету - держава.

 

 

Додаток 3
до Порядку

РЕГІОНАЛЬНІ КОЕФІЦІЄНТИ (Кр),
які враховують відмінність ціни за 1 кв. метр залежно від розташування знищеного об’єкта нерухомого майна (квартири)

Регіон

Розташування (адміністративно-територіальна одиниця)

Кр

Вінницька область

м. Вінниця

0,923

Вінницька область

Вінницький район

0,5

Вінницька область

Гайсинський район

0,5

Вінницька область

Жмеринський район

0,5

Вінницька область

Могилів-Подільський район

0,5

Вінницька область

Тульчинський район

0,5

Вінницька область

Хмільницький район

0,5

Волинська область

Володимирський район

0,5

Волинська область

Камінь-Каширський район

0,5

Волинська область

Ковельський район

0,5

Волинська область

м. Луцьк

0,8

Волинська область

Луцький район

0,553

Дніпропетровська область

смт Авіаторське Дніпровського району

0,97

Дніпропетровська область

Амур-Нижньодніпровський район у м. Дніпрі

0,835

Дніпропетровська область

Індустріальний район у м. Дніпрі

0,873

Дніпропетровська область

Новокодацький район у м. Дніпрі

0,782

Дніпропетровська область

Самарський район у м. Дніпрі

0,725

Дніпропетровська область

Соборний район у м. Дніпрі

1,314

Дніпропетровська область

Центральний район у м. Дніпрі

1,158

Дніпропетровська область

Чечелівський район у м. Дніпрі

0,986

Дніпропетровська область

Шевченківський район у м. Дніпрі

1,079

Дніпропетровська область

Дніпровський район

0,5

Дніпропетровська область

Кам’янський район

0,5

Дніпропетровська область

Криворізький район

0,5

Дніпропетровська область

Нікопольський район

0,5

Дніпропетровська область

Новомосковський район

0,5

Дніпропетровська область

Павлоградський район

0,5

Дніпропетровська область

Синельниківський район

0,5

Донецька область

Бахмутський район

0,5

Донецька область

Волноваський район

0,5

Донецька область

Горлівський район

0,5

Донецька область

м. Донецьк

0,5

Донецька область

Донецький район

0,5

Донецька область

Кальміуський район

0,5

Донецька область

Краматорський район

0,5

Донецька область

Маріупольський район

0,5

Донецька область

Покровський район

0,5

Житомирська область

Бердичівський район

0,5

Житомирська область

м. Житомир

0,808

Житомирська область

Житомирський район

0,5

Житомирська область

Звягельський район

0,5

Житомирська область

Коростенський район

0,5

Закарпатська область

Берегівський район

0,5

Закарпатська область

Мукачівський район

0,55

Закарпатська область

Рахівський район

0,5

Закарпатська область

Тячівський район

0,6

Закарпатська область

м. Ужгород

0,831

Закарпатська область

Ужгородський район

0,573

Закарпатська область

Хустський район

0,621

Запорізька область

Вознесенівський район у м. Запоріжжі

0,752

Запорізька область

Дніпровський район у м. Запоріжжі

0,7

Запорізька область

Заводський район у м. Запоріжжі

0,5

Запорізька область

Комунарський район у м. Запоріжжі

0,732

Запорізька область

Олександрівський район у м. Запоріжжі

0,79

Запорізька область

Хортицький район у м. Запоріжжі

0,56

Запорізька область

Шевченківський район у м. Запоріжжі

0,657

Запорізька область

Бердянський район

0,5

Запорізька область

Василівський район

0,5

Запорізька область

Запорізький район

0,5

Запорізька область

Мелітопольський район

0,558

Запорізька область

Пологівський район

0,5

Івано-Франківська область

Верховинський район

0,5

Івано-Франківська область

м. Івано-Франківськ

0,594

Івано-Франківська область

Івано-Франківський район

0,5

Івано-Франківська область

Калуський район

0,5

Івано-Франківська область

Коломийський район

0,5

Івано-Франківська область

Косівський район

0,594

Івано-Франківська область

Надвірнянський район

0,689

Київська область

Голосіївський район у м. Києві

2

Київська область

Дарницький район у м. Києві

1,622

Київська область

Деснянський район у м. Києві

1,157

Київська область

Дніпровський район у м. Києві

1,712

Київська область

Оболонський район у м. Києві

1,724

Київська область

Печерський район у м. Києві

2

Київська область

Подільський район у м. Києві

1,838

Київська область

Святошинський район у м. Києві

1,424

Київська область

Солом’янський район у м. Києві

1,75

Київська область

Шевченківський район у м. Києві

2

Київська область

Білоцерківський район

0,511

Київська область

Бориспільський район

0,615

Київська область

Броварський район

0,778

Київська область

Бучанський район

0,944

Київська область

Вишгородський район

0,865

Київська область

Обухівський район

0,669

Київська область

Фастівський район

0,603

Кіровоградська область

Голованівський район

0,5

Кіровоградська область

м. Кропивницький

0,642

Кіровоградська область

Кропивницький район

0,5

Кіровоградська область

Новоукраїнський район

0,5

Кіровоградська область

Олександрійський район

0,5

Луганська область

Алчевський район

0,5

Луганська область

Довжанський район

0,5

Луганська область

м. Луганськ

0,5

Луганська область

Луганський район

0,5

Луганська область

Ровеньківський район

0,5

Луганська область

Сватівський район

0,5

Луганська область

Сєвєродонецький район

0,5

Луганська область

Старобільський район

0,5

Луганська область

Щастинський район

0,5

Львівська область

Галицький район у м. Львові

1,645

Львівська область

Залізничний район у м. Львові

1,203

Львівська область

Личаківський район у м. Львові

1,312

Львівська область

Сихівський район у м. Львові

1,245

Львівська область

Франківський район у м. Львові

1,324

Львівська область

Шевченківський район у м. Львові

1,344

Львівська область

Дрогобицький район

0,585

Львівська область

Золочівський район

0,537

Львівська область

Львівський район

0,632

Львівська область

Самбірський район

0,5

Львівська область

Стрийський район

0,5

Львівська область

Червоноградський район

0,5

Львівська область

Яворівський район

0,54

Миколаївська область

Баштанський район

0,5

Миколаївська область

Вознесенський район

0,5

Миколаївська область

м. Миколаїв

0,718

Миколаївська область

Миколаївський район

0,5

Миколаївська область

Первомайський район

0,5

Одеська область

Київський район у м. Одесі

1,021

Одеська область

Пересипський район у м. Одесі

0,789

Одеська область

Приморський район у м. Одесі

1,158

Одеська область

Хаджибейський район у м. Одесі

0,866

Одеська область

Березівський район

0,5

Одеська область

Білгород-Дністровський район

0,5

Одеська область

Болградський район

0,5

Одеська область

Ізмаїльський район

0,5

Одеська область

Одеський район

0,594

Одеська область

Подільський район

0,5

Одеська область

Роздільнянський район

0,5

Полтавська область

Кременчуцький район

0,5

Полтавська область

Лубенський район

0,5

Полтавська область

Миргородський район

0,5

Полтавська область

м. Полтава

0,883

Полтавська область

Полтавський район

0,5

Рівненська область

Вараський район

0,5

Рівненська область

Дубенський район

0,5

Рівненська область

м. Рівне

0,805

Рівненська область

Рівненський район

0,5

Рівненська область

Сарненський район

0,5

Сумська область

Конотопський район

0,5

Сумська область

Охтирський район

0,5

Сумська область

Роменський район

0,5

Сумська область

м. Суми

0,716

Сумська область

Сумський район

0,5

Сумська область

Шосткинський район

0,5

Тернопільська область

Кременецький район

0,5

Тернопільська область

м. Тернопіль

0,765

Тернопільська область

Тернопільський район

0,5

Тернопільська область

Чортківський район

0,5

Харківська область

Індустріальний район у м. Харкові

0,778

Харківська область

Київський район у м. Харкові

0,973

Харківська область

Немишлянський район у м. Харкові

0,894

Харківська область

Салтівський район у м. Харкові

0,892

Харківська область

Новобаварський район у м. Харкові

0,856

Харківська область

Основ’янський район у м. Харкові

1,005

Харківська область

Слобідський район у м. Харкові

0,877

Харківська область

Холодногірський район у м. Харкові

0,894

Харківська область

Шевченківський район у м. Харкові

0,997

Харківська область

Богодухівський район

0,5

Харківська область

Ізюмський район

0,5

Харківська область

Красноградський район

0,5

Харківська область

Куп’янський район

0,5

Харківська область

Лозівський район

0,5

Харківська область

Харківський район

0,5

Харківська область

Чугуївський район

0,5

Херсонська область

Бериславський район

0,5

Херсонська область

Генічеський район

0,5

Херсонська область

Каховський район

0,5

Херсонська область

Скадовський район

0,53

Херсонська область

м. Херсон

0,738

Херсонська область

Херсонський район

0,5

Хмельницька область

Кам’янець-Подільський район

0,5

Хмельницька область

м. Хмельницький

0,715

Хмельницька область

Хмельницький район

0,5

Хмельницька область

Шепетівський район

0,5

Черкаська область

Звенигородський район

0,5

Черкаська область

Золотоніський район

0,5

Черкаська область

Уманський район

0,5

Черкаська область

м. Черкаси

0,811

Черкаська область

Черкаський район

0,5

Чернівецька область

Вижницький район

0,5

Чернівецька область

Дністровський район

0,5

Чернівецька область

м. Чернівці

0,806

Чернівецька область

Чернівецький район

0,57

Чернігівська область

Корюківський район

0,5

Чернігівська область

Ніжинський район

0,5

Чернігівська область

Новгород-Сіверський район

0,5

Чернігівська область

Прилуцький район

0,5

Чернігівська область

м. Чернігів

0,801

Чернігівська область

Чернігівський район

0,5

       

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 39 від 16.01.2024}

 

 

Додаток 4
до Порядку

КОЕФІЦІЄНТИ (Ккімн),
які враховують відмінність ціни за 1 кв. метр залежно від кількості кімнат знищеного об’єкта нерухомого майна (квартири)

Кількість кімнат

Ккімн

1-кімнатна

1,0261

2-кімнатна

0,9307

3-кімнатна та більше

0,9096

 

 

Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 березня 2024 р. № 285)

КОЕФІЦІЄНТИ (Крік),
які враховують відмінність ціни за 1 кв. метр залежно від року забудови об’єкта нерухомого майна (квартири)

Рік забудови

Крік

1800-1917 роки*

0,9

1918-1990 роки*

1

Починаючи з 1991 року *

1,03

Починаючи з 1800 року (для об’єктів нерухомого майна (квартир), розташованих в об’єктах культурної спадщини (об’єктах архітектури)

1,22

__________
* Не поширюється на об’єкти нерухомого майна (квартири), розташовані в об’єктах культурної спадщини (об’єктах архітектури).

{Додаток 5 в редакції Постанови КМ 285 від 12.03.2024}

 

 

Додаток 6
до Порядку

РЕГІОНАЛЬНІ КОЕФІЦІЄНТИ (Кр),
які враховують відмінність ціни за 1 кв. метр залежно від розташування знищеного об’єкта нерухомого майна (індивідуального житлового будинку)

Розташування (адміністративно-територіальна одиниця)

Кр

Вінницька область

0,863

м. Вінниця

1,142

Волинська область

0,603

м. Луцьк

1,005

Дніпропетровська область

0,694

м. Дніпро

1,059

Донецька область

0,5

м. Донецьк

0,5

Житомирська область

0,567

м. Житомир

0,995

Закарпатська область

0,778

м. Ужгород

1,082

Запорізька область

0,605

м. Запоріжжя

0,928

Івано-Франківська область

0,707

м. Івано-Франківськ

0,891

Київська область

1,519

м. Київ

2,481

Кіровоградська область

0,5

м. Кропивницький

0,814

Луганська область

0,5

м. Луганськ

0,5

Львівська область

0,781

м. Львів

1,591

Миколаївська область

0,606

м. Миколаїв

0,893

Одеська область

1,415

м. Одеса

1,883

Полтавська область

0,562

м. Полтава

1,003

Рівненська область

0,727

м. Рівне

1,007

Сумська область

0,5

м. Суми

0,921

Тернопільська область

0,544

м. Тернопіль

0,987

Харківська область

0,873

м. Харків

1,381

Херсонська область

0,753

м. Херсон

1,044

Хмельницька область

0,516

м. Хмельницький

0,885

Черкаська область

0,5

м. Черкаси

1,219

Чернівецька область

0,736

м. Чернівці

1,002

Чернігівська область

0,5

м. Чернігів

0,771

 

 

Додаток 7
до Порядку

ПЕРЕЛІК
груп товарів будівельної продукції, що можуть бути придбані отримувачем за кошти компенсації

Найменування групи товарів

Будівельна продукція

Збірні бетонні вироби (зокрема із важких, легких бетонів та ніздрюватих бетонів автоклавного твердіння)

збірні бетонні вироби (зокрема із важких, легких бетонів та ніздрюватих бетонів автоклавного твердіння); балкові/блокові перекриття та елементи

Блоки дверні та віконні

двері та вікна (з віконними та дверними блоками або без них)

Мембрани

вологозахисні покриття; підпокрівельні шари; шари для контролю водяної пари; вологоізоляційні листи; покрівельні листи

Теплоізоляційні вироби

теплоізоляційні вироби

Димарі, витяжні труби і пов’язана продукція

збірні димоходи; димові труби (елементи або блоки); багатосекційні димоходи (елементи та/або блоки), одностінні димові блоки; комплекти димоходів; клеми димоходу

Гіпс та гіпсові вироби

гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові штукатурні відливки та композитні панелі (ламінати); гіпсокартонні плити, блоки; гіпсові штукатурки

Санітарні вироби

мийки; ванни; душові піддони; душові і ванні екрани та огорожі; біде; пісуари; чаші чи піддони унітазів; змивні бачки

Дерев’яні конструкції

вироби із цільної конструкційної деревини (елементи перекриттів, елементи стін, елементи дахів (такі, як: балки, арки, крокви, колони, стовпи, палі); комплекти із цільної конструкційної деревини (ферми, підлоги, стіни, дахи, рами, каркаси із цільної конструкційної деревини або шаруватої клеєної деревини); дерев’яні стовпи; шаруваті клеєні будівельні вироби та інші вироби із клеєної деревини (кроквяні елементи, елементи перекриття, елементи стін, елементи покрівлі; комплекти із шаруватої клеєної деревини (балки, арки, крокви, колони, стовпи, палі)

З’єднувачі для конструкцій

пластинчаті шпонки та гладкі кільцеві шпонки, зубцеві шпонки, перфоровані зубчасті пластини, сталеві стикові накладки, що кріпляться цвяхами, сталеві циліндричні та дерев’яні нагелі, шурупи, болти, цвяхи, гайки, шайби, заклепки, шпильки, гвинти, анкери

Цемент, будівельне вапно та інші гідравлічні в’яжучі речовини

портландцемент; кладочний цемент; композитні портландцементи; доменні цементи; пуцоланові цементи; сульфатостійкий цемент; білий цемент; будівельне вапно (кальцієве вапно, доломітове вапно); гідравлічне вапно

Сталева арматура, сталева арматура для попереднього напруження бетону

сталеві вироби із сталі (прутки, стрижні, котушки, дроти, зварні арматурні сітки, решітчасті балки, стрічки із зазубринами); сталеві вироби для попереднього напруження бетону (дроти холоднотягнуті із знятими напруженнями, гладкі, із зазубринами та інші; пучки багатожильні, ущільнені кабелі, зазубрені пучки та пучки з сильним зчепленням; прутки (гарячекатані і оброблені прутки, шпильки різьбові, ребристі, плоскі або гладкі прутки); кабелі попереднього напруження)

Продукція для кам’яної кладки та пов’язана продукція

кладочні блоки; кладочні розчини; кладочні штукатурні розчини; стяжки; натяжні стрічки; підвіси для балок; кронштейни; опорні куточки; посилення стиків та перемички

Покриття підлоги

ламінат; лінолеум; плитка для підлоги

Металеві конструкції та допоміжні деталі

гарячекатані, холодноформовані або виготовлені іншим способом секції/профілі різної форми (T, L, H, U, Z, I, швелери, кутові, порожнисті, трубки), плоскі вироби (плита, лист, смуга), бруски, виливки, поковки з різних металевих матеріалів, незахищені або захищені від корозії покриттям; конструктивні металеві елементи металевих конструкцій; готові металеві вироби, такі, як: ферми, балки, колони, сходи, ґрунтові палі, несучі палі та шпунтові палі, рейки та шпали; готові металеві каркаси для підвісної стелі

Продукція для обробки внутрішніх і зовнішніх стін і стель

дахові покриття в рулонах; стінові покриття в рулонах; облицювальні плити; плитка; сайдинг; підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; стельове облицювання; фарба

Покрівельні матеріали, світлопрозорі конструкції даху, світлові ліхтарі даху, вікна горищ і допоміжна продукція

плоскі та профільовані листи; дахова покрівля (шифер, черепиця, бітумна черепиця, металочерепиця); сендвіч-панелі; дахові вікна; системи доступу до даху (доріжки та опори)

Будівельна продукція, що контактує з питною водою

комплекти (трубопроводи та системи зберігання); труби; резервуари; клапани, крани, насоси, водоміри; фітинги, клеї, з’єднання, ущільнення для стиків

Труби, резервуари і допоміжні деталі, які не контактують з питною водою

комплекти трубопроводів; труби; клапани та крани; фітинги, клеї, з’єднання, ущільнення стиків; опори труб/дротів

Будівельні клеї

конструкційні клеї; клеї для плитки; структурні клеї

Продукція з плоского скла, профільованого скла і склоблоків

плоскі або гнуті скляні панелі, склопакети; стінові панелі із склоблоків

Силові кабелі, кабельна продукція

силові кабелі; інша кабельна продукція

Герметики для неконструкційного використання у стиках у будівлях і пішохідних доріжках

герметики для зовнішніх стін; герметики для внутрішніх стін, перегородок; герметики для скління; герметики для санітарних швів; герметики для неконструкційного використання у стиках у будівлях

Продукція гідроізоляційна

вироби та матеріали для влаштування жорсткої та гнучкої гідроізоляції, гідрофобізатори, антисептики, сануючі штукатурки, засоби протигрибкові

Продукція для опалення та підігріву води

котли, конвектори, радіатори, бойлери, інші теплообмінні апарати для підігрівання води парою або гарячою водою в системах теплопостачання та гарячого водопостачання

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 39 від 16.01.2024}

 

 

Додаток 8
до Порядку

АКТ ВЕРИФІКАЦІЇ
щодо цільового використання компенсації для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку

{Порядок доповнено додатком 8 згідно з Постановою КМ 39 від 16.01.2024}

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь